Strengere regels bij betaalachterstand

01 | 09 | 2023, SBK-accountancy

Vanaf 1 september 2023 gelden strengere regels voor de invordering van betalingsachterstanden van consumenten aan ondernemingen.

Deze aanpassing heeft een impact op uw algemene voorwaarden en uw factuurvoorwaarden en de wijze waarop u schulden kunt invorderen bij uw consumenten. Hieronder een woordje uitleg.

De wetgever wil consumenten met een betalingsachterstand beter beschermen. Het recht van de onderneming op een billijke schadevergoeding wordt niet verboden, maar men wil misbruiken zoals torenhoge interesten of onbegrensde invorderingskosten aanpakken. Enkel de daadwerkelijk door de onderneming geleden schade mag nog in aanmerking komen als vergoeding.

De nieuwe regels treffen elke betalingsachterstand van een consument aan een onderneming. Het begrip ‘onderneming’ mag u ruim interpreteren. Het heeft zowel betrekking op vennootschappen als op iedere natuurlijke persoon die op duurzame wijze goederen of diensten levert aan een consument.

DE EERSTE BETALINGSHERINNERING
Wil u vanaf 1 september 2023 achterstallige schulden invorderen van consumenten, dan moet u in eerste instantie kosteloos een eerste betalingsherinnering sturen. U mag hiervoor geen kosten of interesten meer aanrekenen. Bovendien moet uw betalingsherinnering minstens volgende onderdelen bevatten:

– De gegevens van de onderneming-schuldeiser;
– Een omschrijving van de geleverde producten of diensten;
– Het openstaande saldo;
– De opeisbaarheidsdatum van de schuld;
– De nieuwe uiterlijke betalingstermijn van ten minste 14 kalenderdagen;
– De kosten, interesten of vergoedingen die verschuldigd zullen zijn in geval van niet of laattijdige betaling.

Uw consument heeft vervolgens 14 kalenderdagen de tijd om te betalen. Deze termijn van 14 kalenderdagen begint te lopen op de derde werkdag na de verzending van de betalingsherinnering of, indien u de betalingsherinnering elektronisch verstuurt, vanaf de dag na de verzending.

Indien u regelmatig goederen of diensten levert aan dezelfde consument, dan voorziet de wet in een afwijking. Om te vermijden dat u elke maand een kosteloze herinnering moet sturen aan een consument die systematisch te laat betaalt, kan u vanaf de vierde laattijdige betaling een kost van maximaal 7,50 EUR, vermeerderd met verzendingskosten, aanrekenen.

VANAF DE TWEEDE BETALINGSHERINNERING
Indien uw consument na deze 14 kalenderdagen (nog) niet betaalde, kan u zich wel beroepen op het schadebeding opgenomen in uw factuurvoorwaarden of algemene voorwaarden. Vanaf 1 september 2023 zijn deze schadebedingen echter onderworpen aan strengere drempels.

Ten eerste begrenst de wetgever de nalatigheidsinteresten op de referentie-intrestvoet, vermeerderd met 8 procentpunten. Voor het tweede semester van 2023 bedraagt dit aldus 12%.

Ten tweede begrenst de wetgever ook de forfaitaire vergoedingen als volgt:

– Openstaand saldo tot 150,00 EUR: 20,00 EUR;
– Openstaand saldo tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR: 30,00 EUR + 10% van het verschuldigde factuurbedrag op de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR;
– Openstaand saldo vanaf 500,01 EUR: 65,00 EUR + 5% van het verschuldigde factuurbedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR.
Vergoedingen die de voornoemde maximumbedragen overschrijden, kan u dus niet van de consument vorderen. Bovendien kan u geen andere schadevergoeding eisen.

De wet voorziet een uitzondering voor KMO’s. Zij mogen na de termijn van 14 dagen beslissen om hun nalatigheidsinterest retroactief te laten lopen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag van de eerste betalingsherinnering.

Tot slot, kan u na het verstrijken van de termijn van 14 dagen ook andere maatregelen of handelingen van minnelijke invordering stellen, zoals bv. het versturen van een ingebrekestelling. Indien u deze handelingen zelf wenst te stellen, bepaalt de wetgever dat u zich vanaf 1 september 2023 voorafgaandelijk moet inschrijven bij de FOD Economie. Bovendien is de inhoud van de ingebrekestelling ook aan strengere voorwaarden onderworpen.

TIJD VOOR ACTIE
De nieuwe regels zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten vanaf 1 september 2023. Voor vervallen en onbetaalde schulden van een consument uit een overeenkomst die reeds werd afgesloten vóór 1 september 2023, maar waarvoor de betalingsachterstand pas hierna is ontstaan, zullen de nieuwe regels ingaan op 1 december 2023.

Indien u uw eerste betalingsherinnering en het schadebeding op uw factuurvoorwaarden of algemene voorwaarden niet tijdig aanpast aan de nieuwe wettelijke regels, dient de consument de nalatigheidsinteresten en schadevergoeding niet te betalen.

Aangezien de nieuwe regels dwingend worden opgelegd voor iedere invordering van achterstallige consumentenschulden en om dergelijke sanctie te kunnen vermijden, moet u alleszins controleren of uw eerste betalingsherinnering de vereiste vermeldingen bevat. Daarnaast is het belangrijk om ook uw factuurvoorwaarden of algemene voorwaarden grondig onder de loep te nemen.

Vergeet ook niet dat het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 1 januari 2023 in werking trad een aanzienlijke impact heeft op uw algemene voorwaarden zowel ten aanzien van consumenten als tussen ondernemingen. We verwijzen hiervoor naar ons eerder gepubliceerd artikel.

Uiteraard kunnen wij u hierin steeds bijstaan. Contacteer ons voor meer info.